Kunoo Karichi

August 15, 2023

Qajeellin

“Namni gara’aan amanee qajeelaa ta’a, afaaniinillee ragaa bayee fayya” Rom 10:10.Namni yeroo dhukkubsate gara mana yaalaa deemee yaala barbaachisaa yoo argatee fi…

Read More…

July 15, 2023

Al-Masiih Iisaan eenyu?

Al-Masiih Iisaan akka Kitaaba Qulqulluutti! Al-Masiih Iisaan yeroo Aadamii fi Hawwaan sababa cubbuu /Maasiyaa/ dalaguu isaaniitiin jannata keessaa baafaman, deebi’anii rabbiin wojjiin…

Read More…